COMUNA SCHITU (PRIMARIA SCHITU)

CUI:
5102290
3
contracte in valoare de
295 163,74 euro
0
cumparari directe in valoare de
0,00 euro

COMUNA SCHITU DUCA

CUI:
4540321
13
contracte in valoare de
3 082 586,60 euro
6
cumparari directe in valoare de
43 819,96 euro

Comuna Schitu Golesti

CUI:
4122469
12
contracte in valoare de
1 524 767,07 euro
168
cumparari directe in valoare de
56 484,99 euro

Comuna Schitu Golesti (Primaria Schitu-Golesti)

CUI:
4122469
12
contracte in valoare de
1 524 767,07 euro
168
cumparari directe in valoare de
56 484,99 euro

Comuna Schitu (Consiliul Local Schitu Giurgiu)

CUI:
5123632
4
contracte in valoare de
194 043,59 euro
0
cumparari directe in valoare de
0,00 euro