COMUNA GRINDU (CONSILIUL LOCAL GRINDU)

CUI:
4231857
3
contracte in valoare de
1 105 944,67 euro
182
cumparari directe in valoare de
87 692,82 euro

COMUNA GRINDU (PRIMARIA GRINDU-JUDETUL TULCEA)

CUI:
4794010
4
contracte in valoare de
2 118 150,47 euro
20
cumparari directe in valoare de
134 977,01 euro